Wojciech Firla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Firla FIRBAU, ul. Osiedlowa 23, 43-523 Pruchna, NIP: 5482142496

Dane osobowe podawane są dobrowolnie w zakresie w jakim wyrażają Państwo na zgodę na przedstawienie informacji marketingowej. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, numeru kontaktowego, adresu e-mail, NIP oraz PESEL są warunkiem zawarcia umowy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: przedstawienia oferty marketingowej oraz w celu zrealizowania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– art. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu – przedstawienie oferty marketingowej)

Dane osobowe są przetwarzanie na czas: realizacji usługi, przez czas niezbędny do wykonania usług gwarancyjnych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych są: przedsiębiorca/dział kadr/dział marketingu /podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, którym dane zostały powierzone w celu zrealizowania usługi, np. księgowość, informatyk.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.